Felhasználási Feltételek

A birizga.hu működési szabályzata


A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) Szabó István által (nyilvántartási szám: 52244177 adószám: 68781851-1-32 - a továbbiakban: Tulajdonos) által üzemeltetett birizga.hu internetes weboldalon keresztül  (a továbbiakban együttesen: Weblap vagy Weboldal) elérhető információs társadalommal összefüggő és kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás, több Szolgáltatásra vonatkozóan Szolgáltatások) igénybevételének és a Weblap használatának feltételeit tartalmazza. A Weblap használata kizárólag a jelen Szabályzatnak megfelelően történhet.


    Általános rendelkezések


A Tulajdonos hirdetési helyet biztosít Felhasználói részére termékeik és szolgáltatásaik hirdetésére, illetve a hirdetéshez és hirdetések böngészéséhez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat nyújt a Weboldalon, azaz a birizga.hu internetes oldalon keresztül elérhető adatbázisban, illetve kereső rendszerben. A mobil felületeken a birizga.hu internetes oldalon elérhető egyes funkciók nem vagy korlátozott módon érhetőek el, ezekre a jelen Szabályzat rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók. Jelen Szabályzat szempontjából felhasználó minden olyan személy, aki megtekinti a Weblapot, illetve aki hirdetést helyez el, aki terméket kínál eladásra, vagy aki termék megvételére ajánlatot tesz, azaz hirdetésre jelentkezik (a továbbiakban: Felhasználó).


A Weboldalon elérhető Szolgáltatásokat kizárólag cselekvőképes magánszemély és gazdálkodó szervezet Felhasználó veheti igénybe. A Szolgáltatás igénybevételével, így különösen, de nem kizárólagosan a regisztrációval, illetve a Szolgáltatás megrendelésével a Felhasználó elismeri, hogy teljes cselekvőképességgel és jogképességgel rendelkező természetes személy, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely képviseletére jogosult képviselője által jár el, valós és helyes adatok megadásával.


A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével, illetve regisztráció esetén a regisztráció során, továbbá a Szolgáltatások megrendelése során a Weboldalon tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzat, az annak részét képező Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal a Szabályzat betartására. A Weboldalt minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.


A Felhasználó a regisztráció során kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Tulajdonos a Felhasználó által megadott személyes adatokat, a Weboldal használata során begyűjtött felhasználói adatokat (például meglátogatott weboldalak listája, technikai adatok, a Weboldal Felhasználó által történő felhasználására vonatkozó információk, valamint esetlegesen harmadik személyektől beszerzett felhasználói információk) rögzíti és az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott módon és célokra felhasználja.


A Szolgáltatások vonatkozásában a Felhasználó és a Tulajdonos között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. Az online szerződést a Tulajdonos nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett hirdetési adatok és az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják. A Felhasználó által a Weboldalra feltöltött tartalmat a Felhasználó köteles archiválni.


A Tulajdonos jogosult a jelen Szabályzat módosítására. A Tulajdonos fenntartja magának a jogot arra, hogy az alábbiakban részletezett esetekben időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosítsa a Szolgáltatások tartalmát és díját, a Szolgáltatások igénybevételének feltételeit, a hirdetések közzétételének időtartamát. A Tulajdonos a módosításról a nyitóoldalon, a Weblap felhasználási feltételeket tartalmazó részén, valamint egyes esetekben e-mail formájában tájékoztatja a Felhasználóit. A módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával, illetve megrendelésével egyben elfogadja a Szabályzat módosítását is. A Tulajdonos egyoldalú módosításra jogosult különösen a jogszabályi környezet megváltozása esetén, az új szolgáltatások bevezetése, vagy a már meglévő szolgáltatások minőségének biztosítása céljából, az adatbázis minőségének biztosítása, vagy a hirdetés tartalmára vonatkozó alapfeltételek javítására szolgáló intézkedések megtétele céljából, vagy amennyiben azt gazdasági, műszaki, ill. egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás azt indokolja. Amennyiben hirdető Felhasználó a módosított Szabályzat vagy díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni a Tulajdonos Szolgáltatását, jogviszonyát jogosult megszüntetni, a Szabályzat rendelkezései szerint.


Adatbázis kizárólagos felhasználási joga. A Weboldalon (illetve az applikációkon keresztül) elérhető adatbázis előállítója a Tulajdonos, így kizárólag a Tulajdonos rendelkezik engedéllyel az adatbázis felhasználására, valamint arra, hogy harmadik személynek az adatbázis tekintetében felhasználási engedélyt adjon. A Tulajdonos nem engedélyezi az általa előállított adatbázis egészének vagy annak bármely részének más weboldalon, vagy egyéb módon történő bármilyen üzleti célú felhasználását.


Megengedett felhasználás. A Felhasználó a Weboldal (applikációk) használatának megkezdésével ráutaló magatartással elfogadja magára nézve kötelezőnek, hogy a Weboldalt (applikációt) kizárólag a jelen Szabályzat rendelkezéseivel összhangban, a Szolgáltatások igénybevételének és használatának céljára és az ahhoz szükséges mértékben használja és használhatja, továbbá Felhasználó a Weboldalt (applikációt) és az azon keresztül elérhető adatbázist kizárólag az alábbi nem kereskedelmi jellegű magáncélokra használhatja: i.) Weboldal megtekintése; ii.) Felhasználó termékeinek és szolgáltatásainak hirdetésére; iii.) Hirdetéshez kapcsolódó egyéb Tulajdonos által nyújtott szolgáltatás igénybevételére; iv.) Online navigálás más honlapokra az e Weboldalon elhelyezett linkeken keresztül; v.) Az e Weboldalon alkalmasint rendelkezésre bocsátott egyéb funkciók használata.


Automatizált rendszerek vagy automatikus szoftverek a Tulajdonos által előállított adatbázisának az abból történő kereskedelmi célú adatgyűjtéshez (»screenscraping«) történő felhasználása tilos. E tilalom nem vonatkozik azokra az esetekre, amelyekben harmadik személyek olyan írásbeli felhasználási szerződést kötöttek közvetlenül a Tulajdonossal, amely ezt a típusú adatgyűjtést harmadik személyek számára kizárólagosan lehetővé teszi.


2. A Szolgáltatás igénybevétele


A Weblap hirdetési Szolgáltatásai kizárólag felhasználói fiók létrehozásával érhetőek el. A Weblapon bizonyos Szolgáltatások ingyenesen, más Szolgáltatások ellenérték megfizetése mellett vehetők igénybe. 


A Szolgáltatás igénybevételét megelőzően a vonatkozó gomb megnyomásával a Felhasználó megrendeli a kiválasztott Szolgáltatást. A Tulajdonos a Felhasználó megrendelésének beérkezését követően a lehető legrövidebb időtartamon belül, de legkésőbb 48 órán belül automatikus aktivációs linket küld a Felhasználó részére, a Felhasználó által megadott e-mail címre, amivel a Tulajdonos megerősíti a Felhasználó megrendelésének beérkezését (visszaigazoló e-mail). A nyilatkozatok akkor tekinthetők megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. A megrendelés Tulajdonoshoz történő beérkezésével a Tulajdonos és a Felhasználó közötti szerződés létrejön, ugyanakkor a megrendelt Szolgáltatásra vonatkozó szerződés akkor lép hatályba, ha a Felhasználó a visszaigazoló e-mailben Tulajdonos által megadott aktivációs linkre kattintva megerősíti a Szolgáltatás igénybevételét (megrendelés megerősítése).


A Felhasználó megrendelésének megerősítését követően a Tulajdonos az egyes Szolgáltatások leírásában meghatározott időtartamon belül biztosítja a Szolgáltatást, vagy a Tulajdonos jogosult megtagadni a Szolgáltatás nyújtását és elállni a Szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől, amennyiben (I) a Felhasználó fizetős  Szolgáltatást kíván igénybe venni, de a Tulajdonos által megadott fizetési határidőn belül nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének, vagy (II) olyan körülmény merül fel, amely szerint a Felhasználó megrendelése bármilyen módon ütközik a jelen Szabályzat rendelkezéseivel. A Tulajdonos a Szolgáltatás biztosításáról vagy megtagadásáról a Felhasználót e-mailben értesíti. A Szolgáltatás megtagadása esetén a Tulajdonos jogosult a Felhasználóval szemben a jelen Szabályzat 4. pontjában foglalt rendelkezéseknek megfelelően eljárni.


A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele, így többek között a hirdetés feltöltése érdekében önálló felhasználói fiókot köteles létrehozni regisztráció során, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít. A felhasználói fiók elérhető:


    a feltöltött hirdetés aktiválásáról a Tulajdonos által küldött e-mailben megadott aktiváló felületre való belépéssel, vagy


    a Felhasználó által meghatározott, a felhasználói fiókot azonosító e-mail és jelszó megadásával.


A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak Tulajdonos által történő visszaigazolásával felek között a Weboldal felhasználására és a Szolgáltatások igénybevételére (különösen hirdetések közzétételére) vonatkozó keretszerződés ráutaló magatartással jön létre. Az egyes Szolgáltatások megrendelésével létrejött egyedi szerződések a keretszerződés részét képezik. Amennyiben a Felhasználó fiókjában megadott adataiban változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles személyes profiljában átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősség a Felhasználót terheli. A Felhasználó bármikor kezdeményezheti a felhasználói fiókja törlését a Kapcsolati formon keresztül, a törlés kezdeményezésének napjától számított egy hónapra (felmondási idő), amely a Tulajdonossal létesített jogviszonya megszűnését eredményezi. A fiók törlésére vonatkozó felhasználói igényt a Tulajdonos akkor teljesíti, ha a Felhasználónak nincs tartozása a Tulajdonos felé. A felmondási idő alatt a Felhasználó felhasználói jogai szünetelnek, így Szolgáltatást nem vehet igénybe. A Felhasználó fiókregisztrációjának megszűnésével a Tulajdonos és a Felhasználó között létrejött keretszerződés és az annak részét képező, megrendelt Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződések megszűnnek, a Felhasználó hirdetései a Weboldalról automatikusan eltávolításra kerülnek, többé nem elérhetőek.


Amennyiben a Tulajdonos visszautasítja a hirdető Felhasználó hirdetésének feladását, akkor az adott hirdetés visszaaktíválhatatlan státuszba kerül, és a hirdetőnek újból fel kell adni a hirdetését a Tulajdonos által megkövetelt feltételeknek megfelelően.


A regisztráció során, amennyiben a felhasználó telefonszámot is rögzíteni kíván a regisztrációs adatok között, a Tulajdonos jogosult ellenőrizni a megadott mobiltelefonszám működését, a regisztráció hitelesítése érdekében. Az ellenőrzés a Tulajdonos által a regisztráció során a Felhasználó részére megjelentetett azonosító kód Felhasználó által a Tulajdonos által megadott, magyarországi mobilszolgáltató hálózatába tartozó (20-as, 30-as, 31-es, 50-es, 70-es előhívószámú) mobiltelefonszámra történő visszaküldésével valósul meg. Az üzenetküldés a Felhasználó által igénybe vett mobilszolgáltatás szerinti díjon történik, a Tulajdonos nem téríti meg a regisztráció hitelesítésével felmerült díjat.


A Tulajdonos jogosult a Felhasználót a Weblap használatából kizárni és további értesítés nélkül törölni a Felhasználó fiókját, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket is tartalmaz. A Tulajdonos felé ezért a Felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles a Tulajdonos kárát megtéríteni. A felhasználói fiók Tulajdonos általi törlése esetén a fiókhoz tartozó hirdetések a Weboldalról automatikusan eltávolításra kerülnek.


A Felhasználó és a Tulajdonos között határozott időre létrejött jogviszony legkésőbb a szerződés tárgya szerinti Szolgáltatásra megállapított határozott idő elteltével szűnik meg.


A Felhasználó által feltöltött hirdetések a Felhasználó által bármikor törölhetőek, inaktiválhatóak, módosíthatók, eladottnak jelölhetők a közzétételükre vonatkozó időtartam alatt. A törölt hirdetéseket a Tulajdonos nem tárolja. 


A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiókja törlése esetén a Tulajdonos a Felhasználó hirdetéseit nem köteles tárolni, azokat a saját belátása szerint jogosult törölni. A Tulajdonos minden tőle telhetőt elkövet a Weblap és a Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget a Weboldal folyamatos működtetésére, a Szolgáltatás folyamatosságának biztosítására. A Tulajdonos nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Tulajdonostól független körülmények okoznak.


A Tulajdonos nem vállal felelősséget a Weblapra feltöltött tartalmak, információk pontossága, megbízhatósága vonatkozásában, mivel a Weblap tartalma a Tulajdonostól függetlenül is módosul.


A Tulajdonos a Szolgáltatásokhoz szorosan kapcsolódó, tájékoztató üzeneteket küld a Felhasználók e-mailcímére, bizonyos esetekben pedig a telefonkészülékére leküldéses értesítés (ún. push notification) formájában (rendszerüzenet), a Szolgáltatás teljesítésének részeként.


2.1. Ingyenesen igénybe vehető Szolgáltatások


A regisztrált Felhasználók korlátlan számú hirdetést tölthetnek fel és szerkeszthetnek díjtalanul a Tulajdonos által a Weboldalon biztosított hirdetési helyeken a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel és kivételekkel, amelyhez a Tulajdonos keresőrendszert üzemeltet. A Felhasználók által feltöltött hirdetéseket a Tulajdonos a feltöltéskor megadott régió és terméktípustól eltérő rendező-elvek szerint is csoportosíthatja, illetve közzéteheti. A Weboldalon biztosított valamennyi hirdetési Szolgáltatás igénybevétele Felhasználó részéről regisztrációhoz kötött, azaz csak felhasználói fiók létrehozása esetén lehetséges.


A Weboldalt látogató, felhasználói fiókkal nem rendelkező Felhasználók jogosultak a Weboldalon elhelyezett hirdetések között böngészni, szűrők alkalmazásával a keresést szűkíteni, valamint amennyiben a hirdetést feltöltő Felhasználó azt közzétette, a hirdetésben megjelenő telefonszámon a hirdető Felhasználóval kapcsolatba lépni. 


A Szabályzatnak megfelelő felhasználói ajánlattételben foglalt hirdetéseket a Tulajdonos a feladásra szolgáló gomb Felhasználó által történő használatát követően a lehető legrövidebb időn, legfeljebb 48 órán belül közzéteszi és jelen próbaverzió alatt határozatlan időtartamra elérhetővé teszi a Weboldalon. A Weboldalt tesztelt, végleges verzióban történő futásakor a hirdetések határozott idejűvé válnak, illetve üzletpolitikai szempontok alapján indokolt díjrendszer kerül bevezetésre.


A Tulajdonos által nyújtott ingyenes Szolgáltatás továbbá a hirdetésekre való jelentkezés lehetővé tétele a hirdetővel való kapcsolatfelvétel biztosítása útján, a hirdető által a hirdetésben megadott elérhetőségeken, valamint a jelen Szabályzatban meghatározott egyéb módokon történik. 


 Az üzenetküldő rendszer használatának feltételei: a Weboldalon történő regisztráció és felhasználói fiók létrehozása, valamint a fentiek szerinti felhasználói regisztráció email-es hitelesítése. Az üzenetküldő rendszeren küldött üzenetek csak a Weboldal felületén tekinthetők meg. Új üzenet érkezéséről a Felhasználó ingyenesen e-mail értesítőt kap. A Weboldal üzenetküldő rendszerén keresztül folytatott kommunikációt a Tulajdonos jogosult, de nem köteles ellenőrizni annak érdekében, hogy az csak a feladott hirdetésekkel kapcsolatos kommunikációra terjedjen ki, továbbá, hogy annak hangneme ne legyen sértő, bántó, illetve uszító. Kommunikáció alatt érteni kell többek között: írásbeli üzenetet, fényképet, videót, illetve az üzenetben elküldött bármely csatolmányt, azzal, hogy abba beleértendő valamennyi tartalom, amelyet a Felhasználók az üzenetküldő rendszerbe feltöltenek. Az üzenetküldő rendszeren küldött üzenetek törlésre kerülnek a Tulajdonos által az üzenetküldő rendszerből, amennyiben az üzenet feladásától, továbbá egy hirdetésre vonatkozó, ugyanazon Felhasználók között üzenetfolyam utolsó üzenetének feladásától számított 28 nap alatt felhasználói aktivitás nem történik, vagy a megküldött üzenethez tartozó tárgy-hirdetés törlésre vagy eltávolítása kerül a Weboldalról. A Tulajdonos nem felelős az üzenet elérhetetlenné tételéből eredő bármely kárért, amennyiben az a Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően történt. 


Amennyiben a Tulajdonos észleli, hogy a Felhasználó a Weboldal üzenetküldő rendszerén folytatott kommunikációja nem felel meg a jelen Szabályzatnak, jogellenes, jó erkölcsbe ütközik, vagy egyébként a Tulajdonos megítélése szerint az nem kizárólag a feladott hirdetésekkel kapcsolatos kommunikációra terjed ki, vagy annak hangneme sértő, bántó, illetve uszító, a Tulajdonos jogosult a Felhasználó Weblaphoz való hozzáférését korlátozni, illetve az ilyen tartalmú kommunikációt felfüggeszteni, annak a címzett részére történő kézbesítését meghiúsítani.


A Felhasználók a tesztüzem ideje alatt korlátlan számú hirdetést tölthetnek fel és szerkeszthetnek díjtalanul a Tulajdonos által a Weboldalon biztosított hirdetési helyeken, amelyhez a Tulajdonos keresőrendszert üzemeltet.2.2. Ellenérték megfizetése mellett igénybe vehető Szolgáltatások


A Tulajdonos a birizga.hu domain alatt elérhető apróhirdetési oldal használatáért a tesztüzem alatt nem kér díjat, annak minden eleme ingyenesen használható. A tesztüzem lezárásáról, így az éles működés kezdetéről, illetve az ezzel járó díjváltozásokról a változást megelőző legalább 30 nappal értesíti a Weboldal Felhasználóit.
Hirdetési alapfeltételek


A Tulajdonos a Weblapon a Felhasználók által közzétett tartalmat, továbbá a hirdetéssel kapcsolatban a Felhasználók közötti kommunikációt jogosult, de nem köteles ellenőrizni, vagy jogellenes tevékenység folytatására utaló tényeket vagy körülményeket keresni.


A Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy megítélje a hirdetés valószerűségét, valódiságát és megfelelőségét. A Tulajdonos kizárja a felelősségét minden olyan tartalomért, amelyet harmadik személyek (Felhasználók) töltöttek fel a Tulajdonos rendszerére.


3.1. A hirdetés típusára vonatkozó alapfeltételek


A Tulajdonos a birizga.hu oldalán jelenleg nem tesz különbséget hirdetések típusai között. További intézkedésig korlátlanul adható fel bármilyen típusú hirdetés (Magán-, céges-, reklám és továbbiak).3.2. A hirdetés tárgyára vonatkozó alapfeltételek


Jogszabályba, törvénybe ütköző tárgyakon, dolgokon, szolgáltatásokon kívül bármi meghirdethető a  birizga.hu oldalán.A Tulajdonos az általa képviselt etikai és erkölcsi alapelvekkel ellentétesnek tartja olyan állatokra vonatkozó hirdetések közzétételét, amelyek számára nyilvánvalóan nem biztosítják a megfelelő tartási körülményeket, ezért amennyiben ennek gyanúja a Tulajdonos számára rendelkezésre álló adatok, fotók alapján felmerül, a Tulajdonos jogosult megtagadni a hirdetés közzétételét.


Szolgáltatások: A felkínált vagy keresett szolgáltatásnak meg kell felelnie a Tulajdonos adott kategóriára vonatkozó előírásainak. A Tulajdonos korlátozhatja vagy megtilthatja egyes szolgáltatások hirdetését.


Termékek: A felkínált vagy keresett termék csak a hatályos magyar jogszabályok értelmében forgalomba hozható termék lehet. A Tulajdonos korlátozhatja vagy megtilthatja egyes termékek hirdetését. Amennyiben a hirdetés tárgyaként megjelölt termék vagy szolgáltatás a mindenkor hatályos jogszabályok szerint engedéllyel, bejelentéssel, vagy egyéb, jogszabályban meghatározott feltétellel forgalmazható, hirdethető vagy ruházható át, a Felhasználó a hirdetés feltöltésével kijelenti és szavatolja, hogy ezekkel rendelkezik, így különösen a jogszerű hirdetéshez és átruházáshoz vagy forgalmazásához szükséges jogi követelmények és feltételek fennállnak, a hirdetés közzététele és annak teljesítése jogszabályba nem ütközik, harmadik fél jogát nem sérti. A Felhasználó köteles a termékleírásban szerepeltetni a termékre vonatkozó lényeges információkat, így különösen, de nem kizárólagosan a szavatosságra, lejáratra, garanciára vonatkozó információkat, illetve a magyar nyelvű termékleírást, a jogszabályokban meghatározott egyéb információkat. Engedélyköteles termék esetén a Felhasználó köteles a termékleírásban feltüntetni, hogy ilyen engedély birtokában van és a termék árusítása nem ütközik jogszabályba, hatósági rendelkezésbe. A Weblapon felkínált termékek vagy szolgáltatások különösen nem tartozhatnak a Szabályzat 4. pontjában meghatározott kategóriákba.


Előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá tartozó termék vagy szolgáltatás hirdetése: a hirdetésben megjelenő termékleírásban a Felhasználó köteles nyilatkozni arról, hogy a vizsgálatot elvégezték és az érintett termék vagy szolgáltatás forgalomba hozható.


Szerzői jogvédelem alatt álló termékek: A termékleírásban nyilatkozni szükséges arra vonatkozóan, hogy a termék eredeti, nem másolt, illetve a termék felhasználási, értékesítési jogával a Felhasználó rendelkezik.


3.3. A hirdetés tartalmára vonatkozó alapfeltételek


Egyetlen termék hirdetésenként: Nem megengedett több terméket egy hirdetésben hirdetni, kivéve, ha cseréről van szó (pl. 2 áru 1-ért) illetve, ha a több terméket egyben, egy közös árral szeretné eladni.


Hirdetés címe: A hirdetés címének a termék, szolgáltatás vagy állás megnevezését vagy márkáját kell minimálisan tartalmaznia a magyar nyelv helyesírási szabályainak megfelelő módon. Több, azonos Felhasználó által meghirdetett ajánlatnak azonos címe is lehet.


Hirdetés szövege: A hirdetés tárgyát rövid leírással szükséges részletesen ismertetni. A hirdetés szövege utalhat a Felhasználó egyéb hirdetéseire is. A hirdetések szövegében az általánosan elfogadott netikett irányelvei követendők.


Link: A hirdetésben szereplő linkeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Tilos másik aukciós vagy hirdetési oldalra mutató linket elhelyezni a hirdetésben.


Nyelv: A Weblapon megjelenő hirdetéseknek magyar nyelvű változatot tartalmazniuk kell.


Kategória: A hirdetést abban a kategóriában kell elhelyezni, amelyik a legjobban leírja az adott terméket vagy szolgáltatást. Nem megfelelő kategorizálás esetén a Tulajdonos jogosult a hirdetést a megfelelő kategóriába áthelyezni.


Kép: A hirdetésben szereplő képeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Pecséttel, más hirdetési oldalak emblémájával, nevével, vízjelével ellátott képek nem csatolhatók a hirdetéshez. Nem tölthetők fel olyan képek, amelyeken a termék elforgatva szerepel. A Tulajdonos jogosult a képet logójával ellátni. Más hirdetők képeit beleegyezésük nélkül tilos használni. Ugyanez vonatkozik az Internetről letöltött katalógusképekre is, melyeket csak abban az esetben lehet használni, ha maga a hirdető rendelkezik a szerzői jogokkal.


Többszörös hirdetés: Tilos ugyanazt a terméket, szolgáltatást vagy állást több hirdetésben hirdetni. A régi hirdetés kitörlését követően adható fel ugyanarra a termékre vonatkozó másik hirdetés. Értelemszerűen, tilos ugyanazt a terméket, szolgáltatást vagy állást különböző kategóriákban vagy régiókban hirdetni.4. A Szolgáltatás nyújtásának megtagadása


A Tulajdonos jogosult a Weblapra feltöltött hirdetést egyoldalúan, haladéktalanul és indokolás nélkül eltávolítani, a Szolgáltatást megtagadni, végső soron a Felhasználó fiókját törölni, amennyiben a Weboldalra feltöltött tartalom a jelen Szabályzatba ütközik. A Tulajdonos a jogszabályban meghatározott határidőben intézkedik minden olyan hirdetés eltávolításáról, amelyre vonatkozóan az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) rendelkezéseinek megfelelően bejelentést kap. A Tulajdonos a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. A Felhasználók a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszaikat az Ügyfélszolgálat elérhetőségein (info@birizga.hu) jelezhetik. Amennyiben azt észleli, hogy a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, vagy védjegyét a Weblapon megjelenő információ sérti, úgy az Elkertv. értelmében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja a Tulajdonosot a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására.


A Weboldalra tilos azon tartalom, hirdetés feltöltése, amely


        jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet hirdet;


        bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg;


        sérti a vonatkozó etikai normákat (ideértve különösen a Magyar Reklámetikai Kódex normáit);


        jogellenes, vagy jogellenes magatartással kapcsolatos


        mások jogát vagy jogos érdekét sérti, így különösen, ha védjegyoltalomba ütközik, ha szellemi alkotáshoz fűződő jogok illetve egyéb szerzői és szomszédos, illetve személyhez fűződő jogok sérelmét okozza vagy okozhatja;


        megtévesztő információt tartalmaz;


        a Tulajdonos azt az általa képviselt etikai erkölcsi alapelvekkel ellentétesnek tartja;


        vagy a fentiek gyanúja felmerülhet.


A Weboldalon az alábbi dolgok, termékek, szolgáltatások hirdetése tiltott:


        Közbiztonságra fokozottan vagy különösen veszélyes eszközök, fegyverek, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, kivéve a rendeltetésszerűen a szokásos életvitelhez tartozó, háztartási és sport célok körében használt kés eszközöket (pl. konyhakés, búvárkés);


        Aktiváló kódok, CD-kulcsok, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs számok;


        Olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;


        On-line szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónevek, jelszavak, felhasználói fiókok adatai;


        Közösségi oldalak, e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívók;


        Postai úton történő rendelést lehetővé tevő katalógusok, kivétel ez alól az olyan, gyűjtők részére készült katalógusok, amelyek aktuális hirdetéseket nem tartalmaznak;


        Diplomamunkák, szakdolgozatok, szakdolgozat vagy diplomamunka írását megkönnyítő szolgáltatások, különösen az ilyen dolgozatok megírására, a megírásukban történő segítségre, vagy kapcsolódó anyaggyűjtésre vonatkozóan;


        Hitelkártya és bankkártya, értékpapír, vagy más, nem átruházható fizetési eszköz, kivéve, ha egyértelműen azonosítható módon fizetési funkcióval már nem rendelkezik és gyűjtési céllal kerül eladásra;


        Alkohol, alkoholtartalmú italok;


        Dohánytermékek;


        Telefonszámok;


        Bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag, vegyi anyagok;


        Gyógyszer, külön engedély, bejelentés birtokában, vagy meghatározott felhasználói kör részére forgalmazható anyagok és készítmények, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, ezekhez hasonló hatású szer;


        Lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;


        Hamis, vagy hamisított termék, vagy hamis márka-, vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék, továbbá tilos ezen jellegre vagy tulajdonságra vonatkozó információk elhallgatása, visszatartása is;


        Emberi szerv, szövet, állati szerv vagy szövet, anyatej;


        Értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet végezni;


        Károkozó elemeket tartalmazó szoftver;


        Dekóder kártya vagy illegális dekódolásához felhasználható eszköz;


        Kontaktlencse;


        Nyílt szexuális tartalom - különös tekintettel a következő esetekre: 


            - olyan tartalom, amely explicit szexuális szöveget, képet, hangot, videót vagy játékot tartalmaz


            - olyan tartalom, amely szimulált vagy valódi, nem beleegyezésen alapuló szexre vonatkozó elemeket tartalmaz


            - olyan tartalom, amely értelmezhető ellenjuttatásért cserébe biztosított szexuális cselekmény népszerűsítéseként funkcionál


        Temetkezési helyek;


        Társkeresési szolgáltatás;


        Magánszemély által nyújtandó hitel, egyéb pénzügyi szolgáltatás;


        Meghatározott személy részére szóló, egyedi azonosítóval ellátott jegyek, bérletek;


        Klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett, nem hermetikusan zárt alkalmazások hirdetései, amelyekben a hirdető nem nyilatkozik arról, hogy a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet alapján rendelkezik jogosultsággal klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett alkalmazások értékesítésére, valamint nem adja meg a Telepítési Tanúsítványának érvényes vonalkódját.


        Vetőmag, vetőburgonya hirdetések, amelyek nem felelnek meg a 48/2004 (IV. 21.) FVM rendelet 48/2004 (IV. 21.) FVM rendelet (FVM rendelet) 52. § (1) bekezdés azon előírásának (FVM rendelet) 52. § (1) bekezdés azon előírásának, amely szerint forgalomba hozni csak olyan kiszerelt vetőmagot, vetőburgonyát lehet, amely hivatalosan fémzárolt, az FVM rendelet mellékletekben előírt követelményeknek megfelelő vetőmagtételből származik, a csomagoláson szerepelnek az FVM rendelet 52.§ (4) bekezdés szerinti adatok, egyebek mellett pl. kiszerelő neve és címe, fémzárolási szám, fémzárolás időpontja, fajta stb. A hivatkozott FVM rendeletnek nem megfelelő termékek „vetőburgonya” elnevezéssel vagy vetőburgonyára utaló elnevezéssel (pl. vető méretű burgonya) nem hirdethetők a Weboldalon,


        Étkezési burgonya hirdetések, amelyek nem felelnek meg az étkezési burgonyára vonatkozó minőségi követelményekről szóló 34/2016 (V. 4.) FM rendeletben meghatározott minőségi és jelölési követelményeknek.


        Azok a friss zöldség és gyümölcs hirdetések, így étkezési burgonya hirdetések, amelyeket nem a 68/2007 (VII.26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet 6.§ (1) bekezdése alapján regisztrált élelmiszer-vállalkozónak minősülő Felhasználó kíván a Weboldalon hirdetni.


A Tulajdonos jogosult a Szolgáltatás nyújtásának megtagadására és a Felhasználót kizárni a Weblapon elérhető Szolgáltatások nyújtásából (a Felhasználó fiókjának illetve hirdetésének törlésével) akkor is, ha a Felhasználó a Tulajdonos megítélése szerint nem rendeltetésszerűen használja a Weboldalt, illetve nem rendeltetésszerűen veszi igénybe a Tulajdonos által nyújtott Szolgáltatást, így különösen, ha:


        a Felhasználó hatósági engedélyköteles tevékenységet kíván az oldal közvetítésével végezni anélkül, hogy erre jogosult volna;


        a Felhasználó kereskedelmi forgalomba nem hozható termékeket kínál eladásra, illetve olyan terméket ajánl fel, melynek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg, vagy annak hirdetése vagy forgalmazása bejelentéshez vagy engedélyhez kötött;


        a Felhasználó jelen Szabályzat rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően vagy tisztességtelen célokra használja a Weblapot vagy a Szolgáltatást;


        a Felhasználó a Weblapon olyan tartalmat tesz közzé vagy olyan tartalomra hivatkozik, illetve olyan módon használja a Weblapot, hogy az a Tulajdonos (vagy cégcsoportjának) jogait, jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sérti vagy sértheti;


        a Felhasználó bármilyen olyan alkalmazást vagy programot használ, amellyel a Weblap módosítható, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését;


        a Felhasználó olyan rendszert vagy megoldást használ, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználást, vagy a Weblap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy eredményezi;


        vagy a fentiek gyanúja felmerül.


Tilos a feladott hirdetés olyan módon történő módosítása vagy szerkesztése, amely a hirdetésben szereplő termék vagy szolgáltatás tárgyára tekintettel tartalmilag új hirdetés feladásának minősülne.


A Tulajdonos fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározottak szerinti Szolgáltatás nyújtásának megtagadásával érintett Felhasználó IP címéről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött ismételt regisztrációt előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal törölje, felé a Szolgáltatás nyújtását a jövőben megtagadja.


5. Felelősség


A Felhasználó által a Weblapon közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség, a Tulajdonos ezen tartalmakért nem felel és semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó köteles a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartásával használni.


A Felhasználó a Szolgáltatások használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy Weblapra általa feltöltött információk, anyagok, szövegek, képek és adatok tartalmáért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik. A Tulajdonos a Weblap működtetését az Elkertv. szerint végzi, és amennyiben azt észleli, hogy bármely tartalom a jelen Szabályzatba ütközhet, jogosult és az Elkertv.-ben meghatározott esetekben, illetve szabályok szerint köteles a tartalom azonnali eltávolítására, és az érintett Felhasználó további jogellenes tevékenységének megakadályozására. A Tulajdonos kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, ha törölte a Felhasználó jelen Szabályzat rendelkezéseibe ütköző magatartása vagy bármely jogszabály megsértése miatt a Felhasználó által a Weblapra feltöltött bármilyen tartalmat, vagy megakadályozta további Szabályzatba ütköző tevékenységét.


A Tulajdonos nem felelős a Felhasználóknak a Weboldal használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában. A Tulajdonos nem felelős továbbá a Felhasználók által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért.


A Tulajdonos jogosult megtenni a Felhasználó felelősségre vonásához szükséges lépéseket. A Tulajdonos a hatályos jogszabályok szerint együttműködik a hatóságokkal a felelősségre vonás érdekében.


A Tulajdonos nem avatkozik bele a Felhasználók közti jogvitákba, és a Felhasználók közti jogvitákkal kapcsolatos igények tekintetében a Tulajdonos semmilyen felelősségét nem vállal. A Tulajdonos nem vállal felelősséget a Felhasználók által a Weblapra feltöltött felhívásokkal, ajánlatokkal, továbbá az ezek alapján létrejövő szerződésekkel kapcsolatban, így különösen a termékek minőségéért, biztonságáért, jogszabályi megfelelőségéért, a termékek, szolgáltatások ellenőrzéséért, a Felhasználó teljesítéséért. Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés a Tulajdonostól függetlenül, a Felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le. A Tulajdonos együttműködő partnerei útján lehetőséget teremthet a Felhasználók közötti ügyletek teljesítésének előmozdítására (pl. átadás, futárszolgáltatás). A Weblapon keresztül elérhető, együttműködő partnerek által biztosított szolgáltatásokat a Felhasználó saját felelősségére, a partnerszolgáltató által nyújtott feltételek szerint veszi igénybe és elismeri, hogy a Tulajdonos nem felel e szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokért.


Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Tulajdonossal szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Tulajdonos által megkövetelt intézkedést megtenni és a Tulajdonosnak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Tulajdonosot a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, továbbá köteles a Tulajdonos helyett közvetlenül helytállni ilyen igény vonatkozásában.


A Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltatást a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően veszi igénybe, a Szolgáltatás igénybevétele során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. A Tulajdonos kizárja felelősségét a Szolgáltatás igénybevétele során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért.


A Felhasználó vállalja, hogy minden, a Tulajdonos által megkövetelt intézkedést megtesz a Tulajdonos jó hírnevének megóvása érdekében.


6. Polgári jog, büntető jog, szerzői, szomszédos és kapcsolódó jogok védelme


A Szolgáltatás bármely eleme és annak egésze, továbbá a Weblapon (és applikációkon keresztül) a Tulajdonos által elérhetővé tett minden tartalom és elem (beleértve az egyes felhasználói hirdetéseket, a Weblap arculatát, tartalmának, adatbázisának összeválogatását, elrendezését és megjelenítését is, szoftverek, forráskódok, domain nevek, logók, stb) szerzői jogi (ideértve a szerzői jogi törvényben meghatározott szomszédos és kapcsolódó jogokat is, a továbbiakban szerzői jogok alatt ezeket is érteni kell) védelem – és bizonyos esetekben – iparjogvédelem, büntető jogi, illetőleg polgári jogi védelem alatt áll.


A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét megillető jogok, továbbá a fentiek szerint megszerzett felhasználási jog jogosultja a Tulajdonos. A Weboldal bármely elemének engedély nélküli felhasználása, így különösen, de nem kizárólagosan másolása, módosítása vagy újbóli közzététele – a Tulajdonos kifejezetten erre irányuló felhasználási engedélye nélkül – polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga után. A Weboldalon (és applikációkon keresztül) elérhető adatbázis egésze vagy része nem használható fel és nem hasznosítható a Tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül, így különösen tilos a Weboldal (és applikációk), az azon elérhető adatbázis egészét, bármely részét felhasználni, sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni, kivéve, ha a Tulajdonos egyértelműen és kifejezetten ehhez külön hozzájárul. A Tulajdonos a Weboldal tartalmának bármely részét vagy egészét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja vagy visszavonhatja.


A Felhasználó a Szolgáltatás megrendelésével egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Tulajdonos a Felhasználó által szolgáltatott, jogvédelem alatt álló elemeket (így különösen a hirdetés szövegét, a csatolt képeket) a Tulajdonos ellenérték fizetése nélkül, a Szolgáltatások nyújtásához szükséges és hasznos mértékben és körben felhasználja, beleértve a másolás, többszörözés, tárolás, közzététel, terjesztés, illetve a szükséges mértékű átdolgozás jogát, valamint harmadik személy részére történő felhasználási jog engedését is időbeli és földrajzi (területi) korlátozás nélkül. A felhasználási jog kizárólagos, a Tulajdonos jogosult azt továbbadni harmadik személy részére. A Felhasználó az előbbiekre való tekintettel csak az általa készített, vagy olyan egyéb anyagokat adhat át, amely kapcsán a kizárólagos felhasználási jogokkal rendelkezik.


7. Elállás és felmondás joga


A jogszabály szerint fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében, a Kormányrendelet 20.§ szerinti, indokolás nélküli elállási és felmondás joggal rendelkezik a Szolgáltatások vonatkozásában. Az elállás és felmondás joga vonatkozásában a jelen pont szerinti Felhasználón a továbbiakban kizárólag a jogszabályok szerinti fogyasztónak minősülő felhasználó értendő. A Szolgáltatások nyújtására meghatározott, a Szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vonatkozó határidőket a Tulajdonos abban az esetben képes betartani, ha a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó a Szolgáltatás kifizetését megelőzően tett, külön nyilatkozattal kifejezetten igényli és hozzájárul ahhoz, hogy a Tulajdonos az igénybe vett szolgáltatás nyújtását a jelen Szabályzat szerint, a Kormányrendelet 20.§ (2) bekezdés b) pont szerinti időtartam (14 nap) lejártát megelőzően kezdje meg, azzal, hogy az igénybe vett szolgáltatás teljesítésének megkezdését követően a Felhasználót a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének időpontjától számított 14 napon belül elállási jog nem, de indokolás nélküli felmondási jog illeti meg a szerződés fennállása alatt, a Szolgáltatás egészének teljesítéséig, amelyet követően a Felhasználó a felmondási jogát elveszíti.


A fogyasztó Felhasználó az elállási, vagy felmondási jogát a jelen Szabályzat mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja, amelyet köteles eljuttatni a Tulajdonos jelen Szabályzat 8. pontjában meghatározott postacímére vagy elektronikus levelezési címére. Az elállási, illetve felmondási jog gyakorlása határidőben történik, ha azt a Felhasználó az előző bekezdésben foglalt határidőben elküldi. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jelen bekezdésben foglaltakkal összhangban gyakorolta.


A Felhasználó jelen pont szerinti jogának gyakorlása esetén a Tulajdonos haladéktalanul, de legkésőbb a nyilatkozat Tulajdonos által történő kézhezvételétől számított 14 napon belül a Tulajdonos visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszatérítés során a Tulajdonos az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett hozzájárulását adja, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. í


A felmondási jog gyakorlása esetén a megszűnés időpontjáig nyújtott szolgáltatásért járó ellenértékre a Tulajdonos jogosult, az ellenérték azon része, amely meghaladja a ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékét, a Felhasználó részére visszatérítésre kerül. Az elszámolás során a Felhasználó által arányosan fizetendő összeget az ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a Felhasználó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni. A Felhasználó a jelen bekezdés szerint köteles megtéríteni a Tulajdonos ésszerű költségeit, ha a Tulajdonos a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes kérésére kezdte meg, és a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát.


8. Fogyasztói panasz, Ügyfélszolgálat


A Tulajdonos ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket az alábbi címeken fogadja:


        telefonszám: +36304039901


        elektronikus levelezési cím: info@birizga.hu


A Tulajdonos a Szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokat elsődlegesen az info@birizga.hu e-mail címen fogadja, a telefonos ügyfélszolgálat a Szolgáltatás használatára vonatkozó felhasználói kérdések megválaszolására szolgál, a Szolgáltatások könnyebb használata érdekében. A panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött e-mail útján válaszolja meg. A Tulajdonos a székhelyen személyesen nem fogad panaszokat.


Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy a +36304039901 telefonszámon elhangzó beszélgetéseket Tulajdonosunk hangfelvételen rögzíti.  A hangfelvétel rögzítésének és az ügyfélszolgálatra érkező kommunikáció rögzítésének célja a Szolgáltatásra vonatkozó jogviszonyok teljesítése figyelemmel kísérésének biztosítása, és a felek jogos érdekeinek bizonyításához szükséges tények rögzítése, igazolása, a felhasználói észrevételek és kérdések az érintett számára megnyugtató módon kezelése, megválaszolása, kivizsgálása, valamint a Felhasználó jogainak védelme. A Tulajdonos kivizsgálja az összes, a fentiek szerint beérkező panaszt, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az a lehető legrövidebb időn belül érdemben orvoslásra vagy megválaszolásra kerüljön.


A panaszkezelésre a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései irányadók. A Tulajdonos a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Tulajdonos a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóak szerint jár el. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Tulajdonos egyedi azonosítószámmal látja el.


A jegyzőkönyv tartalmazza a Felhasználó nevét, lakcímét, a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját, a panasz részletes leírását, a Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok jegyzékét, a Tulajdonos álláspontját (negatív válasz esetén az indokolást), a jegyzőkönyvet felvevő személy nevét és aláírását, a keltezést (hely és idő) és a panasz egyedi azonosítószámát, amennyiben azt szóban vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás útján tették.


Az írásbeli panaszt a Tulajdonos annak beérkezését követő harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Tulajdonos megindokolja.


A Tulajdonos a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a fogyasztóvédelmi törvény értemében öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panaszok elbírálására a Tulajdonos és a Felhasználó közötti jogviszony keretén belül, egyedileg kerülhet sor.


A panasz elutasítása esetén a Tulajdonos írásos válasza indoklást tartalmaz, továbbá abban a Tulajdonos tájékoztatást nyújt a jogorvoslati lehetőségekről, így a Tulajdonos a Felhasználót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó Felhasználó esetén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét, valamint hogy a Tulajdonos fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.


Amennyiben a Felhasználó a Tulajdonos válaszát nem tartja kielégítőnek, különösen az alábbi szervekhez fordulhat jogorvoslatért:


(i) Fogyasztónak minősülő Felhasználó – ha önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében jár el a Szolgáltatások igénybevétele során – a területi gazdasági kamarák mellett működő független, a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy kérelme szerinti békéltető testülethez fordulhat, melyek hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a Tulajdonos közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése, és e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv. tartalmazza.


(ii) Fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztóvédelmi hatósági jogkört gyakorló, területileg illetékes kormányhivatalokhoz fordulhat. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv., a 2008. évi XLVII tv., valamint a 2004. évi CXL tv. tartalmazza. A Fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz fordulhat az alábbi linken megtalálható elérhetőségeken: http://www.kormanyhivatal.hu/..


Melléklet


Elállási/Felmondási nyilatkozatminta


(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)


Címzett:


Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:


Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:


A fogyasztó(k) neve:


A fogyasztó(k) címe:


A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)


Kelt


Tájékoztatás a Tulajdonos által nyújtott szolgáltatás fogyasztónak minősülő Felhasználók által történő igénybevétele során a Tulajdonos és a fogyasztónak minősülő Felhasználó, mint távollevők között kötött szerződés vonatkozásában:


1.Tulajdonos neve:


Szabó István


2.Tulajdonos székhelye, üzleti tevékenységének helye, postai címe, a Tulajdonos adatai:


székhelye: 3100 Salgótarján, Bajza utca 17.


telefonszáma: +36304039901


elektronikus levelezési címe: info@birizga.hu


Nyilvántartási szám:  52244177


adószáma:  68781851-1-32


3. A szerződés szerinti szolgáltatásokért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, valamint az esetlegesen ezen felül felmerülő valamennyi további költségről:


Az árakról és egyéb költségekről az egyes szolgáltatások megrendelése előtt a Weblapon tájékozódhat.


4.Határozatlan időre szóló szerződés vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében:


A Tulajdonos által megadott szolgáltatási díj összege a szolgáltatás valamennyi költséget tartalmazza. Ha a teljes ellenértéket, vagy valamennyi költség előre történő kiszámítása nem lehetséges, a Felhasználó az ellenérték összegének kiszámításának módjáról a szerződés megkötését és a szolgáltatás megrendelését megelőzően tájékoztatást kap.


5.A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díja:


Nincs ilyen.


6.A teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról:


A teljesítés feltételeivel, a fizetési módokkal, teljesítési határidőkkel és a panaszkezeléssel kapcsolatos információk a Szabályzatban elérhetőek (2. és 8. pont).


7.A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog:


A fogyasztót megillető elállási és felmondási joggal kapcsolatos információk a Szabályzatban elérhetőek (7. pont).


8.A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről:


Kellékszavatosság


Fogyasztó a Tulajdonos hibás teljesítése esetén a Tulajdonosgal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.


A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.


Fogyasztó és a Tulajdonos közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.


Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a Tulajdonos a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.


Kellékszavatossági igénye alapján a fogyasztó választása szerint: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Tulajdonos számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Tulajdonos költségére fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.


Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Tulajdonosnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Tulajdonos adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.


Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Tulajdonosgal közölni. Fogyasztó és a Tulajdonos közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Fogyasztó és a Tulajdonos közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.


9.Az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről:


Fogyasztó a szolgáltatásokkal kapcsolatban az adott témakörben a jelen Szabályzatban illetve a Weboldalon megadott e-mail címeken és telefonszámokon is kérhet tájékoztatást. A Tulajdonos jótállást nem vállal.


10.Rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, illetve a magatartási kódexről történő másolatkérés módjáról:


Nem áll rendelkezésre, másolatkérésre nincs mód.


11.Határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről:


Ellenkező kikötés hiányában a határozott időre szóló szerződések esetén a szerződés időtartama 30 nap. Ellenkező kikötés hiányában a határozatlan időre szóló szerződések estén a felmondási idő 1 hónap. A szerződések megszüntethetők a szerződő felek közös megegyezésével is. A szerződések időtartamáról és megszüntetésének feltételeiről bővebb tájékoztatás a Szabályzatban, illetve az egyes szolgáltatások megrendelése előtt a Weboldalon található.


12.Határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről:


Nincs ilyen eset.


13.A fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról:


Ingyenes hirdetések esetében a hirdető a regisztrációját, hirdetését bármikor jogosult törölni. A felhasználói fiók törlésére a törlés kezdeményezésének napjától számított 1 hónap alatt kerül sor, a hirdetések Felhasználó által történő törlés hiányában a megjelentéstől számított legkésőbb 90 napos időtartamot követően archiválásra, az archiválás időtartamát, azaz 180 napot követően, a Szabályzatban meghatározott esetek kivételével, törlésre kerülnek. A hirdetések Felhasználó által történő törlésére az erre vonatkozó funkció használatát követő 15. napon törlődnek. Ellenszolgáltatás ellenében nyújtott szolgáltatások esetében a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama az adott Szolgáltatás tekintetében a Weboldalon található. A fentiektől eltérően a jármű kategóriában eredetileg a Használtautó Weboldalon feladott Vállalati Hirdetések esetében a Tulajdonos addig az időtartamig teszi közzé a hirdetést a Weboldalon, amíg az a Használtautó Weboldalon szerepel.


14.A fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtásáról és annak feltételeiről:


Nincs.


15.A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről:


A Tulajdonos az általa üzemeltetett szerverek és egyéb berendezések (ide értve a hálózati kapcsolatot biztosító infrastruktúra) működtetése kapcsán a szükséges védelmi intézkedéseket elvégezte és fenntartja, folyamatosan frissíti. Az eszközök megfelelő elhelyezéséről és fizikai védelméről gondoskodik, illetve a tárolt adatok védelmét a rendelkezésre álló informatikai eszközök révén biztosítja.


16.A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően:


A Weboldal böngészőfüggetlen módon együttműködik valamennyi operációs rendszerrel, illetve megjeleníthető mobilalkalmazásokon (mobiltelefon, táblagép). 


17. A jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról:


Fogyasztók a panaszaikkal elsődlegesen írásban fordulhatnak közvetlenül a Tulajdonoshoz, amely minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A Tulajdonos és fogyasztó a jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a fogyasztó a hatályos jogszabályok, illetve a Szabályzat szerint hatósághoz, bírósághoz, békéltető testülethez fordulhat.


18. A békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a Tulajdonos székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről:


A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A Tulajdonos székhelye szerint illetékes békéltető testület: Nógrád Megyei Békéltető Testület; 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a. Tel: 32/520-860, Fax: 32/520-862 


Jelen tájékoztató a Szabályzat mellékletét képezi.


Utolsó módosítás időpontja: 2020.06.01.


Web Powered by Yclas 2009 - 2024