Adatkezelési Tájékoztató

​ Adatkezelési Tájékoztató

Hatályos 2020. június 1-től

A jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: „Infotv.”) foglaltaknak megfelelően tartalmazza a Szabó István (Nyilvántartási száma: 52244177, Adószám: 68781851-1-32 a továbbiakban: Tulajdonos vagy Adatkezelő) által a birizga.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetése és azon keresztül nyújtott szolgáltatásai során történő személyes adatok kezelése körülményeit.

A jelen Tájékoztató kiterjed az apróhirdetési és azokhoz kapcsolódó valamennyi elérhető szolgáltatás használatára, a Weboldalon elérhető elektronikus direkt marketing kommunikációra történő feliratkozással kapcsolatos adatkezelésre (hírlevelekre, SMS-ekre), továbbá a Tulajdonos által végzett, Szolgáltatásokra vonatkozó piackutatásokban, nyereményjátékokban vagy eseményeken történő részvétel okán felmerülő személyes adatkezelésekre.

A Tájékoztatót a Tulajdonos annak érdekében teszi közzé, hogy a Weboldalon folytatott személyes adatkezelések érintettjeit, így mind a Weboldalon böngésző látogatókat, mind a Weboldalon a Tulajdonos által elérhetővé tett Szolgáltatások igénybe vevőit, mind az Applikációk felhasználóit (a továbbiakban: Felhasználók) a GDPR szerinti tájékoztatási kötelezettség körébe eső információkról tájékoztassa, így többek között a Tulajdonos által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartamáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Amennyiben bármely Felhasználó úgy érzi, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakon túl a Weboldalon keresztül megvalósuló személyes adatkezelési folyamatok kapcsán további kérdése van, problémája merül fel, észrevétele van, ezekkel kapcsolatban az info@birizga.hu elérhetőségen várjuk megkeresését.

A Felhasználók a Tájékoztatás elolvasása és értelmezése után maguk döntenek arról, hogy megadják-e a Weboldal használatához a személyes adataikat. Az adatok megadása önkéntes, azonban felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy egyes esetekben az adatok megadása nélkül a Felhasználó nem fogja tudni a személyes adat megadásához kötött Szolgáltatást igénybe venni, illetve a Weboldal valamely funkcióját használni. Ezen eseteket az adott Szolgáltatás igénybe vételére szolgáló űrlapon, az adott adatkezelésre vonatkozó külön tájékoztatásban, illetve a jelen Tájékoztatóban jelezzük.

A Weboldal böngészésének, megfelelő használatának és az egyes Szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jelen Tájékoztatóban foglalt feltételeket a Felhasználó elfogadja. A Weboldal látogatásával, továbbá bizonyos adatkezelések esetén a Weboldalon elérhető Szolgáltatás igénybevételével, a Weboldalon apróhirdetésre történő jelentkezéssel, a felhasználói fiók létrehozása során a Felhasználó köteles a jelen Tájékoztatót megismerni, annak rendelkezéseit elfogadni. Amennyiben a Tájékoztató szerinti bármely adatkezelési művelettel nem ért egyet, kérjük, ne használja a Weboldalt, vagy a kifogásolt Szolgáltatást.

​ 1. Az Adatkezelő és az Adatkezelő elérhetőségének neve és elérhetőségei

A jelen Szabályzat szerinti személyes adatkezelések szempontjából adatkezelőnek a Tulajdonos minősül, amelynek lényeges adatai az alábbiak:

Név: Szabó István

Székhely: 3100 Salgótarján, Bajza József utca 17.

Nyilvántartási szám: 52244177

Email: info@birizga.hu

A Tájékoztató irányadó abban az esetben is, amikor a Felhasználó kapcsolatba lép az Adatkezelővel, vagy az Adatkezelő veszi fel a kapcsolatot a Felhasználóval a Szolgáltatásokkal kapcsolatban.

A Weboldal és az Applikációk bizonyos esetekben harmadik személyek által üzemeltetett weboldalra, és/vagy ilyen személyek által nyújtott szolgáltatásokra mutató linkeket tartalmaznak. Emellett a Szolgáltatások használata során előfordul, hogy személyes adatait harmadik személy adatkezelő részére adja meg. Ezen adatkezelésekre a harmadik személy által meghatározott adatvédelmi szabályok vonatkoznak. Ilyen esetekben kérjük, hogy figyelmesen olvassa el mind a vonatkozó általános szerződési feltételeket, mind a harmadik személy adatkezelő vonatkozó adatvédelmi tájékoztatását, mielőtt ezen szolgáltatásokat megrendelné, vagy személyes adatait a harmadik személy részére megadná. Tekintettel arra, hogy mindezen feltételek, működés és tartalom nem áll a Tulajdonos befolyása alatt, azokért a Tulajdonos nem vállal felelősséget.

​ 2. Fogalommeghatározások a Tájékoztatás értelmezéséhez

 

Személyes adat: bármely olyan adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy akár közvetett, akár közvetlen módon azonosítható. A Weboldal használata során különösen ilyen a természetes személyazonosító adatok mellett a fénykép, nem, életkor, az érintett személyes érdeklődése, amely szerint a Weboldalon keres.

Érintett: az a természetes személy, akinek a személyes adata a tárgya valamely adatkezelésnek. A Weboldalon elérhető Szolgáltatásokat a Tulajdonos kizárólag 18. életévét betöltött természetes személyeknek nyújtja, így adatkezelési folyamatait is ezen körülménynek megfelelően alakította ki.

Adatkezelő: az a személy, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza. A Weboldalon elérhető Szolgáltatások nyújtása során megvalósuló személyes adatkezelések esetén az adatkezelő a Tulajdonos, de bizonyos folyamatokban a Tulajdonoson kívül további adatkezelők is végeznek adatkezelési tevékenységet. A Tulajdonos adatkezelőnek minősül mindazon információk tekintetében és kezeli mindazon adatokat, amelyeket a Felhasználók a Weboldal látogatása, használata, a Weboldalon elérhető Szolgáltatások igénybevétele érdekében átadnak a Tulajdonos részére, feltöltenek a Weboldalra, valamint amely adatokat a Tulajdonos gyűjti a Felhasználók Weboldalon végzett tevékenysége során.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, a személyes adatok vonatkozásában adatkezelési műveleteket hajt végre. A Tulajdonos adatkezelési folyamataihoz számos adatfeldolgozót vesz igénybe, amelyek személyét az egyes adatkezelések kapcsán megjelöljük, vagy utalunk az adatfeldolgozók kategóriáira.

Adatkezelés: a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet, vagy műveletek összessége, mint például a személyes adatok gyűjtése, tárolása, rögzítése, közlése, továbbítása, felhasználása. A Weboldalon valamennyi olyan folyamat, amely során személyes adatok kerülnek a Tulajdonos rendelkezésére bocsátásra, adatkezelésnek minősül.

Adatkezelés jogalapja: a Tulajdonos a személyes adatokat jellemzően szerződés megkötése, illetve szerződés teljesítése, valamint a Tulajdonosra vonatkozó jogi kötelezettség céljából, ahol pedig ezt a személyes adatok felvételénél kifejezetten megjelöli, az érintett hozzájárulása alapján kezeli. A Tulajdonos az egyes adatkezelésekre vonatkozóan tájékoztatást ad az adatkezelés jogalapjáról. Adatkezelés akkor végezhető, ha annak megfelelő jogalapja van. Ilyen jogalap lehet az előzőekben említetteken túl a Tulajdonos jogos érdekén alapuló adatkezelés vagy ha az adatkezelés az érintett, vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges.

Hozzájárulás: az érintett által az adatkezelő részére adott engedély a személyes adatai konkrét cél érdekében történő kezelésére vonatkozóan.

Adatkezelési cél: a személyes adatok kezelésének konkrétan meghatározott célja, mint például a Tulajdonos és a Felhasználó közötti szerződés létrehozása, vagy teljesítése.

Kezelt adatok köre: a kezelt személyes adatokat az egyes adatkezeléseknél adja meg a Tulajdonos.

Adatkezelés időtartama: az az időtartam, ameddig a Tulajdonos jogosult kezelni a személyes adatokat, amely adatot az egyes adatkezeléseknél ad meg a Tulajdonos.

Személyazonosításra nem alkalmas adatok: azok az adatok, amelyeket a Tulajdonos a Weboldal felhasználóiról rögzít, de amelyek nem alkalmasak arra, hogy akár közvetlenül, akár közvetve egy természetes személyt azonosítsanak.

Szolgáltatások: mindazon szolgáltatások, amelyek a Weboldalon keresztül elérhetők a Felhasználók részére.

​ 3. Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok és az egyes adatkezelések

Az alábbiakban található, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatokat gyűjt a Felhasználókról, illetve bizonyos esetekben milyen személyes adatot kap más forrásból a Felhasználóra vonatkozóan:

Regisztráció, Weboldal regisztrációt követő használata

A regisztrációhoz és azt követően a Szolgáltatások eléréséhez kötelezően megadandó személyes azonosító adatok, emailcím, a felhasználói név és a telefonszám

Regisztrációt követően megadható személyes adatok, mint például profilkép, születési idő, nem

Információ a Weboldalon tanúsított online keresési viselkedéséről, így különösen a keresett apróhirdetésekről, kattintott hirdetésekről.

Szolgáltatások igénybevétele a Weboldalon és az Applikációkon

Online fizetési tranzakció lebonyolítását, és erre vonatkozóan jogszabály szerint számla kibocsátását igénylő fizetős Szolgáltatások igénybevétele esetén: e-mail cím, számlázási név, számlázási cím, telefonszám.

Egyéb, számla kibocsátását igénylő szolgáltatás igénybevétele esetén számlázási adatai (számlázási név és cím)

Kiszállítást tartalmazó szolgáltatás igénybevétele esetén név, e-mail cím, telefonszám, eladó Felhasználó címe és bankszámlaszáma, a csomagfelvétel helye és ideje, a szállítási cím és idő, illetve valamennyi, a csomagszállító részére előzetesen megadott információ

Információ az igénybe vett Szolgáltatásairól, tranzakciók adatairól (pl. hirdetései, aktivitása, Felhasználókkal történt üzenetváltásai)

Információ a Szolgáltatás igénybevételének eszközéről, idejéről (például IP cím, hozzáférés dátuma és ideje, mobileszköz azonosítója).

Elektronikus direkt marketing szolgáltatás igénybevétele

A közvetlen megkereséshez szükséges azonosítási és elérhetőségi adatok (így a név, emailcím és telefonszám).

A Tulajdonos által küldött üzenetek, digitális kommunikációk megnyitása, kattintása, annak nyomonkövethetősége érdekében.

Promóciókon, nyereményjátékokon történő részvétel

A promóció, nyereményjáték lefolytatásához szükséges, a résztvevő Felhasználóra vonatkozó azonosítási adatok, a nyeremény kézbesítéséhez és kapcsolatfelvételhez használatos személyes adatok (rendszerint név, szállítási cím, emailcím)

A személyes részvétel esetén a résztvevőről fényképfelvétel készülhet, önkéntes hozzájárulásának megadása esetén.

Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás:

Személyes adatok, amelyeket az érintett megad önmagáról bármely kapcsolatfelvétel alkalmával, így különösen a Tulajdonos által biztosított telefonos, e-mailes elérhetőségeken, postai úton vagy a Facebookon, továbbá az azonosításhoz szükséges adatok, telefonos ügyfélszolgálaton történő kapcsolatfelvétel esetén a telefonbeszélgetésről rögzített hangfelvétel, illetve a hívó fél telefonszáma.

Közvélemény- és piackutatásban történő részvétel

A felmérés során a Felhasználó által önkéntesen megadott saját magára, vagy családi körülményeire, életvitelére vonatkozóan, a Tulajdonos által a kutatás céljából elkért személyes adat

A Felhasználó visszajelzései és észrevételei.

Egyéb forrásokból kapott személyes adatok

Fizetési tranzakciókkal kapcsolatos elszámolások kapcsán a fizetés megtörténtének megállapításához és a számviteli elszámolásához szükséges mértékben

Csomagküldések esetén a teljesítés megtörténtére vonatkozóan

Marketing kommunikáció- és reklámozási tevékenység javítása, mérése érdekében harmadik személy partnerek által felvett adatok.

Hirdetések eredményességének mérése, statisztikai analízisek készítése érdekében híváskövetés a szolgáltató által rögzített és pszeudonimizált felhasználói telefonszámok.

Foglalkoztató által megadott kapcsolattartói adatok, így például ingatlanreferensek adatai.

3.1. Felhasználói fiók 

3.1.1. Felhasználói fiók létrehozása, fenntartása, törlése

A felhasználói fiók létrehozása során (Regisztráció) kötelezően megadott személyes adatok adatkezelésének célja a Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó, így pl. apróhirdetés feladása, illetve a fizetős Szolgáltatások megrendeléséhez történő hozzáférési jog szerzése, üzenetküldő rendszerre vonatkozó Szolgáltatás működtetése és nyújtása, a létrejövő jogviszonyokból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

A felhasználói fiók létrehozása során a Felhasználó által megadott emailcímet Tulajdonos a felhasználói regisztráció hitelesítésére, így a Felhasználó egyedi azonosítására is használja, amelynek keretében a regisztráció során a felhasználói fiók létrehozásának előfeltétele a megadott emailcím valós működése. Bizonyos, a Felhasználási Feltételekben meghatározott Szolgáltatások használatának előfeltétele a Felhasználó mobiltelefonszámának hitelesítése, azaz a Tulajdonos által megadott igazoló kód elküldése a Tulajdonos mobiltelefonos elérhetőségére.

A regisztráció során a megadandó személyes adatok közül az űrlapon csillaggal jelölt személyes adatok kötelezően megadandó személyes adatok, amelyek megadása a szerződés létrejöttének feltétele, és amelyek megadásának elmaradása esetén a felhasználói fiók nem hozható létre. A felhasználói fiók létrehozásának előfeltétele a Felhasználó e-mail elérhetőségének azonosítása. A felhasználói fiók használata során felhasználó név megadható, az apróhirdetési Szolgáltatások igénybevételének kötelező feltétele viszont a felhasználó név és a telefonszám megadása.

Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltatás nyújtásához szükséges szerződés létrehozása és teljesítése.

Az adatkezelés időtartama a felhasználói fiók fenntartásához igazodik azzal, hogy amennyiben a Felhasználó törli a fiókregisztrációját, akkor a Tulajdonos a fiókhoz kapcsolódó valamennyi adatot fiókregisztráció törlését követő 24. hónap végéig a Csalás megelőzési adatbázisban kezeli a 3.10. pont szerint.

A felhasználói fiók létrejöttével a Felhasználó önkéntesen, a kötelezően megadandó adatok körén kívül további profil adatokat rendelhet a fiókjához. Ezen adatok megadása nem kötelező és ezeket a Felhasználó döntése szerint módosíthatja, törölheti személyes beállításai kezelésével fiókjába belépve, vagy annak törlését a Tulajdonostól is kérheti.

Személyes fiók kialakítása: a Felhasználó profiladatait kiegészítheti felhasználó névvel, profilképpel, amellyel felhasználói profilját személyessé teheti, így a felhasználói közösségben a felhasználói bizalmat növelheti. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó érintett hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama a Felhasználó általi törlésig, ennek hiányában a felhasználói fiókra vonatkozóan jelen pontban megállapított adatkezelés időtartamáig tart. Profilkép a Weboldalon közzétételre kerül, azok a Felhasználó nyilvános hirdetési oldalán megjelenő profiljához rendelten láthatóak.

Nyilvánosra állított kapcsolatfelvételi adatok: a Tulajdonos által üzemeltetett üzenetküldő rendszeren kívüli kapcsolatfelvételi lehetőség megadása elérhető funkció a Felhasználó részére, amennyiben telefonszámát publikussá teheti, vagy publikus telefonszámot adhat meg személyes beállításai között. Az adatkezelés célja a Felhasználóval történő kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása, a Tulajdonos által működtetett üzenetküldő rendszeren kívül. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó érintett hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama a Felhasználó általi törlésig, ennek hiányában a felhasználói fiókra vonatkozóan jelen pontban megállapított adatkezelés időtartamáig tart. Publikus telefonszám megadása esetén ezen adatok a Weboldalon közzétételre kerülnek, azok a Felhasználó nyilvános hirdetési oldalán megjelenő személyes profiljához rendelten nem bejelentkezett felhasználók számára is láthatóak.

Fizetés ellenében nyújtott vagy csomagszállítási elemet tartalmazó szolgáltatásokhoz kapcsolt kényelmi funkció: a Felhasználó személyes adatlapján megadhatja azon adatait, amelyek a fizetős szolgáltatás (vagy olyan szolgáltatás megrendelése esetén, ahol vételár fizetés történik a Felhasználó részére átutalással) vagy csomagszállítást tartalmazó szolgáltatást igénybevétele esetén megadandó további adatok, annak érdekében, hogy azokat a Tulajdonos rendelkezésre tartsa és automatikusan beírja ezen Szolgáltatások vonatkozó adatfelületére. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó érintett hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama a Felhasználó általi törlésig, ennek hiányában a felhasználói fiókra vonatkozóan jelen pontban megállapított adatkezelés időtartamáig tart. A megadott adatok nem kerülnek nyilvánosságra.

A Felhasználó születési idejére, nemére vonatkozó adatokat a Tulajdonos a Felhasználó részére történő, testreszabott marketing üzenetek szegmentálásához, amennyiben a Felhasználó ilyen üzenetek küldését engedélyezte előzetesen a Tulajdonos részére, történő használatához megadhatja. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó érintett hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama a Felhasználó általi törlésig, ennek hiányában a felhasználói fiókra vonatkozóan jelen pontban megállapított adatkezelés időtartamáig tart.

Ezen személyes adatok nem publikusak és azok megadása nem szükséges a felhasználói fiók létrehozásához és használatához, megadásuk önkéntes, azokat a Felhasználó a fiókjába belépve bármikor törölheti, módosíthatja, illetve annak törlését a Tulajdonostól is kérheti.

Felhasználói profiladatok nyilvánossága: a felhasználói név, regisztráció időpontja, az utolsó belépés időpontja a Felhasználóra vonatkozóan közzétételre kerül a Weboldalon, a Felhasználó nyilvános hirdetési oldalán és a feladott apróhirdetései mellett megjelenő profiladatai között. Az adatkezelés jogalapja a Tulajdonosnak a Szolgáltatás megbízhatóságához fűződő jogos érdeke, továbbá a Felhasználók tájékozódáshoz, a másik Felhasználó megbízhatóságáról történő meggyőződéséhez fűződő jogos érdeke. Ezen kívül a felhasználó név közzététele a Felhasználók beazonosítását, kapcsolatfelvételt segíti elő. Az adatkezelés időtartama a felhasználói fiókra vonatkozóan jelen pontban megállapított adatkezelés időtartamáig tart.

Amennyiben a Felhasználó profilképe, telefonszáma nyilvánossá tétele mellett dönt, elfogadja, hogy az a Weboldalon nyilvános adatává válik, az előző bekezdés szerint adatokhoz rendelten.

3.1.2. Gazdálkodó szervezetekkel kötött szerződés

A Felhasználási Feltételek szerinti gazdálkodó szervezet Felhasználók, akik a Szolgáltatásokat külön, a Tulajdonossal írásban megkötött megállapodás alapján veszik igénybe, a felhasználói szerződés megkötése során a Tulajdonos rendelkezésére bocsátják kapcsolattartói, illetve a szerződés teljesítése során a nevükben eljáró munkatársaik személyes adatait. Az adatokat a Tulajdonos jogviszony létrehozása, az abból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, a Felhasználóval történő kapcsolattartás érdekében kezeli.

A szerződés megkötése során a Tulajdonos által a Felhasználótól bekért személyes adatok, többségében a kapcsolattartói adatok, illetve az ingatlanreferensekre vonatkozó adatok, megadása a szerződés megkötésének előfeltétele, amelyek megadásának elmaradása esetén a Tulajdonos nem köti meg a szerződést.

Az adatkezelés célja a megrendelt Szolgáltatás vonatkozásában a jogviszony létrehozása, annak teljesítése, a szerződéses kapcsolattartás, valamint az azzal kapcsolatos követelés érvényesítése.

Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltatásra vonatkozó, a Tulajdonos és a Felhasználó közötti szerződés teljesítéséhez, továbbá az abból eredő jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez fűződő jogos érdek, azaz a Tulajdonos és a szerződött partner arra vonatkozó jogos érdekének érvényesítése, hogy a közöttük fennálló szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a Tulajdonos gyakorolhassa és teljesíthesse, így a Felhasználóval kapcsolatot tartson.

A Szolgáltatás díjának számlázásához szükséges adatok kezelésének jogalapja a Tulajdonosra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, így a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama a szerződés fennállásának időtartamához kötődik, azzal, hogy a Tulajdonos a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylatokat és a számlákat a számlakibocsátástól számított 8 évig köteles megőrizni.

Az adatkezelés időtartama az egyedi szerződésekben rögzített kapcsolattartói adatok esetén szerződés megszűnésétől számított 8 év. A Weboldalon igénybe vett Szolgáltatások kapcsán feltöltött személyes adatokra a Tájékoztatóban az egyes adatkezelésekre meghatározottak szerinti adatkezelési körülmények vonatkoznak.

3.1.3. Üzenetküldő rendszer használata

A Tulajdonos a felhasználói fiókkal rendelkező regisztrált, a Felhasználói Szabályzatban meghatározott körben a Tulajdonos által ellenőrzött mobiltelefonszámmal rendelkező Felhasználói részére, a Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan, a Felhasználók apróhirdetésekre vonatkozó kommunikációjára üzenetküldő rendszert biztosít. Az üzenetküldő rendszer üzemeltetésének, és így az oda bekerülő személyes adatok kezelésének célja, a Felhasználók közötti kommunikáció biztosítása, adott esetben a Tulajdonos által történő ellenőrzése, a Felhasználói Szabályzatnak megfelelő működés ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása érdekében.

Az adatkezelés jogalapja a kommunikációs funkció vonatkozásában a szerződés teljesítése, az ellenőrzési cél megvalósítása esetén a Tulajdonos és Felhasználók jogos érdekének védelme, érvényesítése. A Tulajdonos Szolgáltatásai kapcsán történhetnek visszaélések, csalások, amelyek jelentős része kiszűrhető, illetve további csalások elkövetése hatékonyan megakadályozható abban az esetben, amennyiben a Felhasználók közötti kommunikáció a Tulajdonos által is ellenőrizhető. A Tulajdonos fontosnak tartja, hogy a Weboldal használata során visszaszoríthassa és megakadályozhassa mindazon eseteket, amelyek sérthetik mások jogait, jogos érdekeit, ezzel pedig Szolgáltatásai jó hírnevét fenntarthassa.

Az adatkezelés időtartama az üzenetküldő rendszeren feladott üzenetre vonatkozóan annak az apróhirdetésnek az adatkezelési időtartamához kapcsolódik, amelyhez az üzenet kapcsolódik. Az apróhirdetések adatkezelésének időtartamára vonatkozó rendelkezéseket a jelen Tájékoztató 3.2. pontja tartalmazza.

Kiemeljük, hogy az üzenetküldő rendszeren továbbított minden kommunikációt érint a jelen tájékoztatás, így bármely írásbeli üzenetet, fényképet, videót, vagy bármely csatolmányt. Felhívjuk a figyelmet, hogy az üzenetküldő rendszerre feltöltött személyes adatok annak rendeltetéséből eredően a címzett részére hozzáférhetővé válnak, azaz a rendszeren keresztül az a másik fél részére továbbításra kerülnek. A címzett adatkezelési tevékenységéért a Tulajdonos nem vállal felelősséget, arra a címzett adatvédelmi keretrendszere irányadó. Tekintettel arra, hogy mindezen működés nem áll a Tulajdonos befolyása alatt, azokért a Tulajdonos nem vállal felelősséget. Kérjük, hogy ne adja meg az üzenetküldő rendszeren keresztül személyes adatát, ameddig nem győződött meg a címzett adatkezelő által alkalmazott adatkezelési feltételeiről.

3.2. Apróhirdetés közzététele

A Weboldalon a regisztrált Felhasználók részéről az apróhirdetések feltöltésének előfeltétele az apróhirdetési feltöltési űrlapon meghatározott, kötelezően megadandó személyes adatok megadása (így különösen a név és a telefonszám), amelyek közül, amennyiben azt publikussá tette a Felhasználó, a Felhasználó telefonos elérhetősége a Weboldalon a hirdetéshez rendelten, a kapcsolatfelvételi leírásban a Felhasználó által használt felhasználónévvel és az utolsó belépésének időpontjával közzétételre kerül.

Az adatkezelés jogalapja az apróhirdetés közzétételére vonatkozó szerződéses jogviszony létrehozása és teljesítése, azaz a Felhasználó számára az apróhirdetés közzétételére szolgáló felület nyújtása, a szolgáltatás előkészítése és a szolgáltatás nyújtása, így a jogviszonyból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelési időtartama a törölt/visszautasított/egyéb visszaaktiválhatatlan állapotba került apróhirdetés és a hozzá kapcsolódó tranzakciós adatok, üzenetváltások, szállítási adatok tekintetében a törölt/visszautasított/egyéb visszaaktiválhatatlan státuszba kerülést (ld. például Felhasználói Feltételek 2.1. pont. ; illetőleg a Csomagküldő szolgáltatások igénybevétele utáni eltüntetését esetében ld. Felhasználói Feltételek, 2.3. pont) követő maximum 25 hónap. A Tulajdonos az egyes apróhirdetések tekintetében az adatkezelést azok felhasználói fiókból történő eltávolítását követő 24. hónapot követően az első technikai selejtezés alkalmával végzi el, de legkésőbb a 25. hónap végéig véglegesen a törli a felhasználói fiókból. 

Az adatkezelési időtartama a törölt/visszautasított/egyéb visszaaktiválhatatlan állapotba került apróhirdetéshez kapcsolódó képek esetében a törölt/visszautasított/egyéb visszaaktiválhatatlan státuszba kerülést (ld. Felhasználói Feltételek 2. és 2.1. pont. ; illetőleg a Csomagküldő szolgáltatások igénybevétele utáni eltüntetés esetében ld. Felhasználói Feltételek, 2.3. pont) követő maximum 60 nap.

Amennyiben a Felhasználó törli a fiókregisztrációját (ld. Felhasználói Feltételek, 2.1. pont), akkor a fiókhoz kapcsolódó apróhirdetések az ahhoz tartozó valamennyi adattal együtt legkésőbb a törlést követő 1 hónapon belül átkerülnek a Csalás megelőzési adatbázisba, és a Tulajdonos azokat a fiókregisztráció törlését követő 24. hónap végéig a Csalás megelőzési adatbázisban kezeli a 3.10. pont szerint.  

3.6. Felmérések folytatása a Felhasználók körében

A Tulajdonos időről-időre a Weboldalon, a Felhasználók körében felmérést kezdeményez olyan módon, hogy a Weboldalon felmérést hirdet meg, amelyben a Tulajdonos Felhasználói önkéntesen, a felmérésben meghatározott adatkezelési elvek szerinti adatkezeléshez adott önkéntes, kifejezett hozzájárulásuk esetén részt vehetnek. A felmérések célja a Szolgáltatások működésének megfelelőségi mérése, a Tulajdonos Szolgáltatásainak hatékonyságának, fejlesztésük érdekében teendő lépések meghatározása. A Tulajdonos a felmérések meghirdetése alkalmával egyedileg tesz közzé az adatvédelmi tájékoztatást, az ott nem meghatározott kérdésekre a jelen Tájékoztató rendelkezései irányadók.

A Tulajdonos a Felhasználókat e-mail elérhetőségükön keresztül, jogos érdeke alapján, megkeresheti a Tulajdonos Szolgáltatásaira, annak felhasználói megítélésére, vonatkozó közvéleménykutatással, felméréssel kapcsolatban. Az ilyen adatkezelés célja a Tulajdonos Szolgáltatásainak fejlesztése, működésének mérése, a felhasználói elégedettség mérése. Az adatkezelés időtartama a Felhasználói válaszadást követő 2 hét.

3.7. Marketing célú adatkezelések

3.7.1. Hírlevél

A Tulajdonos a Weboldal használatával kapcsolatban nem küld hírlevelet senkinek. A kiküldött automatikus levelek kizárólag technikai célt szolgálnak annak érdekében, hogy a szolgáltatás biztonságosan és jogszerűen legyen elérhető.

3.7.2. Rendezvények

A Tulajdonos Szolgáltatásai és márkája népszerűsítése érdekében időről időre szervez Felhasználói részére különböző rendezvényeket. A rendezvények szerinti adatkezelésekről a Tulajdonos külön tájékoztatást nyújt, azzal, hogy az érintetti jogok gyakorlására, továbbá az adatkezelés eseti tájékoztatóban meg nem határozott feltételeire a jelen Tájékoztatóban rögzített feltételek irányadók.

3.7.3. Nyereményjátékok

A Tulajdonos Szolgáltatásai és márkája népszerűsítése érdekében időről időre szervez Felhasználói részére különböző nyereményjátékokat. A nyereményjátékok szerinti adatkezelésekről a Tulajdonos külön tájékoztatást nyújt, azzal, hogy az érintetti jogok gyakorlására, továbbá az adatkezelés eseti tájékoztatóban meg nem határozott feltételeire a jelen Tájékoztatóban rögzített feltételek irányadók.

3.8. Panaszkezelés és ügyfélszolgálat adatkezelése

A Tulajdonos ügyfélszolgálata a Tulajdonos Szolgáltatásával kapcsolatos kérdéseket és a Felhasználói megkereséseket az alábbi elérhetőségeken fogadja, bizonyos esetekben az alábbi elérhetőségekről kezdeményez kommunikációt a Felhasználókkal:

E-mail: info@birizga.hu

Telefon: +36304039901

Weboldal: http://birizga.hu felületen található üzenetküldő rendszer

Email: info@birizga.hu

A Tulajdonos a hozzá panasszal forduló Felhasználók panaszainak, megkereséseinek írásban rögzített részleteit a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) alapján fogyasztónak minősülő személyek esetén a Tulajdonosra vonatkozó jogi kötelezettség jogalapja szerint, a további Felhasználók vonatkozásában a szerződés teljesítése, bizonyos esetekben a Tulajdonos Szolgáltatásai minőségének biztosításához fűződő jogos érdeke jogalapon, az alábbi adatkör szerint kezeli:

a) panasz, megkeresés bejelentőjének neve, címe, továbbá a bejelentésekor megadott egyéb adatok;

b) panasz, megkeresés előterjesztésének helye, ideje, módja;

c) panasz, megkeresés részletes leírása;

d) Felhasználó által bemutatott egyéb bizonyítékok, ezek jegyzéke;

e) a Felhasználó számára megküldött válaszlevél;

f) Felhasználó telefonszáma.

Amennyiben a Felhasználó telefonon adja elő panasznak minősülő megkeresését és annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy ha a Felhasználó a panasz Tulajdonos általi kezelésével nem ért egyet, akkor az a)-e) pontban meghatározott adatok jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre.

A Tulajdonos annak érdekében rögzíti a Felhasználói megkereséseket és az azokra adott válaszokat, hogy azokat megvizsgálja, elintézze, megválaszolja azokat a Felhasználó részére, fogyasztók esetén pedig teljesítse a Fgytv. által előírt panaszkezelési kötelezettségeit, emellett figyelemmel kísérhesse a vonatkozó jogviszonyainak teljesítését, biztosítsa a Felhasználók, illetve a Tulajdonos jogos érdekeinek igazolásához szükséges tények rögzítését.

A Felhasználói megkeresésekről rögzített jegyzőkönyvet, valamint a panaszkezelés során keletkezett Fgyvt. 17/A. § (5) bekezdés szerinti adatokat, a válasz másolati példányát a fogyasztói panaszok esetén a Tulajdonos a Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján az elintézéstől számított 5 évig tárolja, az ezen a körön kívül eső, felhasználói megkeresések anyagait az elintézéstől számított 2 évig tárolja.

A Felhasználók által tett panaszok, vitás bejelentések kapcsán felmerülő adatkezelések célja a panaszok, jogi követelések, viták megoldása, az eset kivizsgálása, szükséges lépések meghatározása.

3.9. Csalásmegelőzés, felderítés- és kezelés

A Tulajdonos a Felhasználók Szolgáltatások használata során kifejtett tevékenysége ellenőrzésével kiszűrheti azokat a Felhasználókat, amely Felhasználók tevékenysége alapján alaposan feltehető, hogy visszaélés-szerűen, vagy rendeltetésellenesen, illetve a Weboldalak felhasználására vonatkozó Felhasználási Feltételekbe ütköző módon használják a Szolgáltatásokat. Amennyiben a Tulajdonos ilyen tevékenységet azonosít, megvonja a Felhasználók Weboldal Szolgáltatásai használatához fűződő jogát, illetve jogellenesség észlelése esetén megteszi annak kivizsgálása érdekében szükséges lépéseket.

A Tulajdonos tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy rá nézve milyen korlátozást vagy tilalmat vezetett be a Szolgáltatások tekintetében. A Tulajdonos egyben tájékoztatja a Felhasználót arról is, hogy az adatkezelés ellen tiltakozhat. A Felhasználó által történő tiltakozás esetén a Tulajdonos az érintett személyes adatai kezelését haladéktalanul korlátozza arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő Tulajdonos jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés jogalapja a Tulajdonos, a Weboldal Felhasználóinak, mint más harmadik személyeknek azon jogos érdeke, hogy a Weboldalon a jogellenes, rosszhiszemű tevékenységek kiszűrhetők, megakadályozhatók legyenek és a Weboldalt valamennyi Felhasználó a Felhasználási Feltételeknek megfelelően használja. Az adatkezelés időtartama a Weboldalon történt felhasználói aktivitás időtartama. A Tulajdonos ezen tevékenysége a 3.1. – 3.4., valamint a 3.8. pontokban meghatározott adatkezelések személyes adatait érinti, amelyek esetén a jelen adatkezelés jelen pont szerinti jogalapja mögöttes jogalap.

3.10. Csalás felderítése és igényérvényesítés

A Tulajdonos a Felhasználóval szemben történő igényérvényesítés, a Tulajdonos vagy harmadik személy jogos érdekének védelme és érvényesítése, csalás és egyéb bűncselekmény felderítése és megelőzése céljából a fiókregisztráció törlését követő 24. hónap végéig tárolja és megőrzi, az erre a célra szolgáló zárolt adatbázisban a fiókhoz kapcsolódóan a 3.1.1., a 3.1.2., 3.1.3., a 3.2., 3.3., 3.4., 3.8., és 3.9. pontban meghatározott adatokat, így különösen a hirdetést, valamint a Felhasználók kommunikációjának tartalmát, amely a Tulajdonos által üzemeltetett üzenetküldő rendszeren keresztül történik, vagy amelyet a Tulajdonos a 3.5. pont szerinti üzenettovábbítás szolgáltatás keretében továbbít a hirdető Felhasználónak. Az adatbázishoz kizárólag a Tulajdonos érdekérvényesítésben részt vevő, erre felhatalmazott munkavállalója vagy megbízottja fér hozzá.

Az adatkezelés jogalapja a Tulajdonos és a Weboldal további Felhasználóinak előzőekben ismertetett jogos érdekének érvényesítése.

A Tulajdonos a 3.9. és 3.10. pontok szerinti személyes adatokat kizárólag abban az esetben használja fel, amennyiben azok kezelése egy a Weboldalon, feladott hirdetés vagy igénybe vett Szolgáltatás kapcsán a hirdető vagy harmadik személy, hatóság által tett panasz, bejelentés, jogsérelem miatt történő igényérvényesítés miatt szükségessé válik annak érdekében, hogy a jogsértés, sérelem megtörténte, az esetleges felelős személye megállapítható legyen és a sérelem orvoslásra kerülhessen. Ilyen eset például, amikor egy Felhasználó panasszal él egy hirdetéssel szemben a Tulajdonosnál arra hivatkozva, hogy a hirdetés sérti a Felhasználó jogait (például szerzői jogait) vagy jogos érdekeit. Ebbe a körbe tartozik az is, ha egy Felhasználó kezdeményezésére hatósági, rendőrségi vagy egyéb eljárás indul egy hirdetéssel kapcsolatos jogsértés (például félrevezető hirdetés) miatt. Ezekben az esetekben a Tulajdonos annak érdekében, hogy az esetleges jogsértések feltárhatóak legyenek, kezeli az ügyben érintett Felhasználóval, illetve hirdetéssel kapcsolatban rendelkezésére álló adatokat. Ezen adatkezelés hiányában az ilyen jogsértések feltárása és kiküszöbölése aránytalan nehézségbe ütközne, és sértené a Felhasználók azon jogos érdekét, hogy a Szolgáltatásokat biztonságosan, a jogsérelem lehetőségének minimalizálásával vehessék igénybe. Különösen az járna aránytalan, a személyes adatok kezelésénél súlyosabb érdeksérelemmel, ha az esetlegesen jogellenesen eljáró (például csaló) hirdetők azzal kerülhetnék el a felelősségre vonást, hogy egyszerűen töröltetik adataikat a Tulajdonos által.

3.11. Hatósági adatszolgáltatás

A Tulajdonos a szabályszerű tartalmú és szabályszerűen közölt, személyes adatok kiadására irányuló hatósági és bírósági megkereséseket, amelyek a Szolgáltatások kapcsán, vagy a Weboldalon keresztül megvalósult adatkezelések kapcsán érkeznek a Tulajdonoshoz, a kért személyes adatok megkereső részére történő közlésével teljesíti.

A Tulajdonos átadja mindazon személyes adatokat az őt megkereső büntetőeljárásban részes hatóságnak, illetve bíróságnak, amely az adatok kiadására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelel, így amelyek a Tulajdonos részére jogi kötelezettséget teremtenek meg az ott megjelölt személyes adatok átadására.

Az adatkezelés jogalapja a Tulajdonosra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, illetve a Tulajdonos, vagy harmadik személy mindazon jogos érdekének biztosítása, amely alapján igazolható a Tulajdonos által hivatalos eljárásban történt adatszolgáltatás megalapozottsága, illetve a Tulajdonos esetleges részvétele biztosított legyen az eljárások során. A Tulajdonos az eljárásban történő részvételének igazolása, az abból eredő esetleges jogai érvényesítése szerinti jogos érdeke jogalapon a jelen pont szerinti adatszolgáltatások anyagát megőrzi. Az adatkezelés időtartama a teljesítést követő 5 év.

3.12. Felhasználói aktivitás

Adatkezelési tevékenység: A Tulajdonos a Felhasználó személyes adatait érintő adatgyűjtést nem végez annak érdekében, hogy személyre szabott ajánlatokat küldjön a Felhasználónak.

3.13. Híváskövető rendszerre vonatkozó szolgáltatás

A Tulajdonos nem végez ilyen témájú szolgáltatást

3.14. Hasonló hirdetésekre keresést lehetővé tevő szolgáltatás

A Tulajdonos nem végez ilyen témájú szolgáltatást

​ 4. Felhívások a Felhasználók részére

4.1. 16. éven aluliak

A Tulajdonos Weboldalon elérhető Szolgáltatásait kizárólag 18. életévét betöltött teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személyek és nem természetes személyek részére nyújtja.

A Tulajdonos nem vállal felelősséget a 18 éven aluliak Szolgáltatás igénybevételét illetően, ugyanakkor indokolt esetben fenntartja a jogát az életkor hiteles, személyi okmánnyal történő ellenőrzésére.

4.2. Más adatait megadó személyek

A Weboldal használata kizárólag saját, valós és pontos személyes adatok megadásával lehetséges. A Felhasználó felelős kizárólag valamennyi olyan kárért és igényért, amely abból ered, hogy nem saját, nem valós, vagy nem pontos személyes adatot adott meg a Szolgáltatások használata során.

4.3. Hirdetések

A Felhasználók által a Weboldalra feltöltött hirdetéseket a Tulajdonos tárolja, így amennyiben a Felhasználó a hirdetésben személyes adatot ad meg, arra vonatkozóan tudomásul veszi, hogy a Tulajdonos azokat statisztikák készítése, az adatbázisa működtetése, valamint a Weboldal működésének ellenőrzése és minőségbiztosítás, valamint a felhasználói aktivitás és szokások figyelemmel kísérése érdekében a vonatkozó szerződés időtartama alatt kezeli.

Az adatkezelés jogalapja a Tulajdonos jogos érdeke, amely az általa üzemeltetett adatbázis és nyújtott Szolgáltatások működtetése, fejlesztése és üzleti szempontú figyelemmel kísérése kapcsán áll fenn. Az adatkezelés időtartama az apróhirdetések tárolása kapcsán a vonatkozó apróhirdetési szerződés időtartamával egyező.

4.4. Pontosság 

Amennyiben a Tulajdonos által kezelt Felhasználó adataiban az adatkezelési időtartam alatt (kivéve a csalás-megelőzésre és ellenőrzésre vonatkozó adatkezelést, illetve a Tulajdonos részére jogszabály által előírt megőrzési kötelezettségek szerinti adatkezeléseket) bármilyen módosítás vagy változás történne, a Felhasználó köteles a Tulajdonos részére a 3.8. pont szerinti elérhetőségen vagy a saját felhasználói fiókján keresztül a változást haladéktalanul bejelenteni, hogy a Tulajdonos által róla kezelt adatok mindenkor pontosak és naprakészek legyenek.

4.5. Adatok megismerésére jogosultak köre 

A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz a Tulajdonos közvetlen irányítása alatt álló azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek ez munkaköri feladataik ellátása érdekében szükséges, akik az adatokat a Tulajdonosnál mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően kezelik.

4.6. Nyilvánosságra hozott személyes adatok

A jelen Tájékoztató olyan adatkezelési tevékenységre terjed ki, amelyek tárgya mindazon személyes adatok, amelyeket a Felhasználók a Tulajdonos rendelkezésére bocsátanak a Weboldal használata során annak érdekében, illetve, amelyeket a Tulajdonos gyűjt a Felhasználóról ezen folyamat során. Amennyiben a Felhasználó önszántából bármely személyes adatát nyilvánosságra hozza, az ilyen közzétételre a Tájékoztatás nem terjed ki.

4.7 A mobil eszközre letöltött Applikáció által kezelt adatok

A Weboldal jelenleg nem üzemeltet telefonos applikációt.

​ 5. Adattovábbítások

A Tulajdonos a Felhasználók személyes adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározott esetben és célból a Szolgáltatások nyújtása és az igénybevételük és teljesítésük biztosítása érdekében, előzetesen meghatározott harmadik személyek köre részére továbbítja.

Egyes esetekben a partnerek kifejezetten a Tulajdonos instrukciói alapján, azt meg nem haladó körben végeznek adatfeldolgozási műveleteket (pl. hangfelvétel tárolása, ügyvitel) a Tulajdonos javára; ezen partnerek adatfeldolgozónak minősülnek, és igénybevételük külön hozzájárulást nem igényel. Más esetekben a partnerek az átadott személyes adatok felhasználásával, az adatkezeléssel összefüggésben saját döntéseket hozva (pl. címzettekkel egyeztetés) nyújtják saját – a Tulajdonos Szolgáltatásával összefüggő – szolgáltatásukat. E partnerek adatkezelőnek minősülnek, akik részére az adattovábbítás jogalapja igazodik az adatok Tulajdonos által történő kezelésének jogalapjához. Mind az adatfeldolgozó, mind az adatkezelő partnerekkel a Tulajdonos olyan szerződéseket köt, amelyekben e partnerek vállalják a részükre átadott személyes adatok vonatkozó jogszabályoknak megfelelő kezelését és titoktartást.

A Tulajdonos Szolgáltatásai nyújtása során alkalmazott adatkezelések esetén az alábbi címzettek részére közöl vagy továbbít személyes adatokat:

5.1. Tárhelyszolgáltatások

A Tulajdonos adatbázisának tárhelyét a LEBAKER Kft. (székhelye: 1165 Budapest, Bökényföldi út 101.) adatfeldolgozó tárhelyszolgáltatásként nyújtja.

Mindazon esetekben, amikor a Tulajdonos a rá vonatkozó számviteli és adójogszabályok által megteremtett kötelezettség szerint fizetős szolgáltatása vonatkozásában elektronikus számlát bocsát ki, a Tulajdonos elektronikus számla kibocsátási szolgáltatót vesz igénybe. Jelenleg a közvetlenül az oldalon bankkártyával, illetve Barion fiókon keresztül megvásárolt Szolgáltatásokhoz a KBOSS.hu Kft. (székhelye: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.) adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe, míg a Tulajdonosgal külön írásban létrejött partneri szerződések keretein belül megvásárolt Szolgáltatások esetén a Számlaközpont Zrt. (székhelye: 7623 Pécs, Nagyvárad u. 15.) adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe.

5.14. Adattovábbítások nyilvántartása, adatfeldolgozó szerződéses partnerek változása

A Tulajdonos az általa kezelt személyes adatok továbbításáról adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását. A Tulajdonos az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő személyes adatokat öt évig köteles őrizni, utána az adatokat megsemmisíti.

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a vonatkozó jogszabályban előírt módon a Tulajdonostól személyes adatot kérnek, a Tulajdonos törvényi kötelezettségének eleget téve átadja a kért személyes adatokat.

A Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy – változatlan célokra – időről időre adatfeldolgozási műveletet végző szerződéses partneri körét felülvizsgálja, és szükség esetén új partnerekkel létesítsen adatfeldolgozási műveleteket (is) tartalmazó szolgáltatásokra szerződéses kapcsolatot. A Tulajdonos a mindenkori szerződéses partneri állományról a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad és Tájékoztatóban mindenkori újabb változataiban a partneri kört, szükség esetén, aktualizálja.

​ 6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Tulajdonos elkötelezett az érintetti jogok gyakorlásának elősegítése iránt. Ennek érdekében olyan biztonságos online elérhető és használható rendszert hozott létre és üzemeltet, amelyen keresztül az érintett Felhasználók könnyen és gyorsan hozzáférhet jogai gyakorlásával kapcsolatos bizonyos információkhoz és funkciókhoz: https://adatvedelem.jofogas.hu/.

A Tulajdonos a Felhasználók részére a kötelező tájékoztatásokat, valamint az érintetti jogok alapján szükséges válaszokat tömör, átlátható és közérthető formában nyújtja.

A Tulajdonos az érintettek kérelmeit indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem Tulajdonoshoz történő beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a kérelem nyomán hozott intézkedéséről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, amelynek alkalmazása esetén a Tulajdonos a késedelem okának megjelölésével a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

A Tulajdonos az elektronikus úton benyújtott kérelmekre a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Amennyiben a Tulajdonos nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül a Tulajdonos tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okáról, valamint arról, hogy az érintett milyen jogorvoslati jogokkal élhet.

6.1. A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog

A Felhasználó a Tulajdonos 3.8. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, levélben vagy email-ben tájékoztatást kérhet a Tulajdonostól arra vonatkozóan, hogy a Tulajdonosnál személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, a Felhasználó jogosult arra, hogy a Tulajdonostól információt kérjen az adatkezelés alábbi körülményeire vonatkozóan:

    1. a) az adatkezelés céljai; b) az érintett személyes adatok kategóriái; c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a Tulajdonostól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A Felhasználó jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy a Tulajdonos az érintett személyes adatokat írásban vagy emailben megküldi a Felhasználó részére.

6.2. A helyesbítéshez való jog

Felhasználó a Tulajdonos 3.8. pontban meghatározott elérhetőségein keresztül, levélben vagy email-ben kérheti, hogy a Tulajdonos késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatát, illetve kérheti a hiányos személyes adatai kiegészítését. Így például bármikor megváltoztathatja felhasználói nevét, vagy egyéb, nyilvántartott személyes adatát.

6.3. A törléshez/elfeledtetéshez való jog

A Felhasználó a Tulajdonos által létrehozott és üzemeltetett https://adatvedelem.jofogas.hu/ oldalán egyszerűen és könnyen kérheti, hogy a Tulajdonos késedelem nélkül törölje felhasználói fiókját.

A Felhasználó ezen kívül, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak, jogosult arra, hogy a Tulajdonostól kérje

személyes adatai törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

    1. a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Tulajdonos kezelte;

    2. b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

    3. c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre,

    4. d) a személyes adatait az Tulajdonos jogellenesen kezelte;

    5. e) a személyes adatait a Tulajdonosra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

    6. f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor.

A Tulajdonos lehetőséget nyújt az érintetti jog gyakorlására 3.8. pontban megadott elérhetőségein keresztül írásban vagy emailben.

6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó a Tulajdonos a 3.8. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy emailben kérheti, hogy a Tulajdonos az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

    1. a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Tulajdonos ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

    2. b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

    3. c) a Tulajdonosnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

    4. d) a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Tulajdonos jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás addig tart, amíg a Felhasználó által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

6.5. Az adathordozhatósághoz való jog

A Felhasználó a Tulajdonos 3.8. pontban megadott elérhetőségein keresztül, levélben vagy emailben kérheti a Tulajdonostól a Felhasználóra vonatkozó, a Felhasználó által a Tulajdonos rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Tulajdonosnak továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Tulajdonos, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Tulajdonosok közötti közvetlen továbbítását.

6.6. A tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó a Tulajdonos a 3.8. pontban megadott elérhetőségein keresztül, levélben vagy emailben bármikor tiltakozhat személyes adatainak a Tulajdonos vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Tulajdonos a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Tulajdonos bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

A Tulajdonos nem alkalmaz a GDPR 22. cikke szerinti kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt.

Amennyiben a Tulajdonos a jövőben ilyen adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljárást vezetne be, úgy a Felhasználót előzetesen email útján megfelelően tájékoztatni fogja az alkalmazott logikáról, módszerről és annak lényegéről, és lehetőséget biztosít a Felhasználónak arra, hogy a Tulajdonos részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, vagy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

6.8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt a Felhasználónak célszerű panaszát először a Tulajdonosnak elküldenie a 3.8. pontban foglalt elérhetőségeken, írásban, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy a Tulajdonos a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.

A Felhasználó a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

A Felhasználó által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg:

http://birosag.hu/torvenyszekek.

​ 7. Adatbiztonsági intézkedések

A Tulajdonos a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a Felhasználó adatainak biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet, ideértve a személyes adatok kezelésére használt informatikai rendszerek és eszközök bizalmas jellegének biztosítását, integritást, rendelkezésre állását és ellenálló képességét.

Így például informatikai eszközöket, így különösen tűzfalakat, titkosítást, fizikai védelmi eszközöket használ a Tulajdonos rendszereiben, továbbá fizikai védelemmel látja el mindazon helyszíneket, ahol az adatok hozzáférhetők.

Az integritást biztosító intézkedések:

A Weboldal üzemeltetése során titkosított https protokollt használunk. Adatainkat professzionális adatközpontban tároljuk.

Rendelkezésre állást és ellenálló képességet szolgáló intézkedések:

Rendszereink fizikailag elkülönült, védett adatközpontban tároljuk. A felhasználói adatokat georedundens adatbázisokban tároljuk.

​ 8. A Tájékoztató felülvizsgálata, módosítása

Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve a Tulajdonos bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért a Tulajdonos fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsa. A Tulajdonos a Weboldalon a változásról tájékoztatást nyújt.Web Powered by Yclas 2009 - 2021